Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

RODO

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci,

Mając na uwadze nadcho­dzące zmiany w prawie ochrony danych osobo­wych zwią­zane z wejściem w życie Rozpo­rzą­dze­nia Parla­mentu Euro­pej­skiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony danych osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych osobo­wych i w spra­wie swobod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne rozpo­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, reali­zu­jąc przy­słu­gu­jące Państwu na podsta­wie Art. 13 RODO prawo do infor­ma­cji. Poni­żej prze­ka­zu­jemy Państwu treść klau­zuli infor­ma­cyj­nej jako admi­ni­stra­tora danych osobo­wych ponie­waż firma COOKIE PRIN­TERS w ramach wzajem­nych rela­cji bizne­so­wych prze­twa­rza prze­ka­zane przez Państwa dane osobowe, które mogą doty­czyć Państwa repre­zen­tan­tów, właści­cieli  lub pracow­ni­ków.

Klau­zula infor­ma­cyjna admi­ni­stra­tora danych osobo­wych:

Admi­ni­stra­to­rem Twoich danych osobo­wych jest COOKIE PRIN­TERS Spółka z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią z siedzibą w Micha­ło­wi­cach Wieś (05-816), ul. Pała­cowa 25 (dalej: my). Możesz kontak­to­wać się z nami listow­nie pod tym samym adre­sem lub mailowo na adres: info@cookieprinters.eu lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 794682080

Twoje dane osobowe prze­twa­rzamy w celu wyko­na­nia umowy sprze­daży usług i produk­tów handlo­wych ofero­wa­nych przez naszą firmę oraz prowa­dze­nia naszych kampa­nii rekla­mo­wych i innych dzia­łań marke­tin­go­wych.

Pragniemy również poin­for­mo­wać że jako drukar­nia otrzy­mu­jąc dane do perso­na­li­za­cji druku od naszych klien­tów w celu reali­za­cji zlece­nia jeste­śmy wyłącz­nie podmio­tem prze­twa­rza­ją­cym i nasz zlece­nio­dawca pozo­staje admi­ni­stra­to­rem prze­ka­za­nych nam danych osobo­wych. Tym samym  jako proce­sor danych nie musimy speł­niać obowiąz­ków infor­ma­cyj­nych wobec uczest­ni­ków eventu/wydarzenia (o to musi zadbać admi­ni­stra­tor). Jedno­cze­śnie infor­mu­jemy, że jako proce­sor gwaran­tu­jemy pełną ochronę wszel­kich danych powie­rzo­nych nam przez admi­ni­stra­tora zgod­nie z prze­pi­sami RODO

Podstawą prawną prze­twa­rza­nia Twoich danych osobo­wych jest:

  • zawarta z nami umowa kupna/sprzedaży (faktura VAT)
  • udzie­lone nam zgody marke­tin­gowe,
  • tzw. uzasad­niony praw­nie inte­res, który mamy w tym, aby przed­sta­wiać inne nasze oferty lub zapo­bie­gać oszu­stwom.

Poda­nie nam swoich danych osobo­wych było dobro­wolne, jednak niezbędne do reali­za­cji zlece­nia i doce­lowo zawar­cia umowy kupna/sprzedaży (np. faktura VAT)

Twoje dane możemy prze­ka­zy­wać:

  • osobom upoważ­nio­nym przez nas – naszym pracow­ni­kom i współ­pra­cow­ni­kom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wyko­ny­wać swoje obowiązki,
  • podmio­tom prze­twa­rza­ją­cym – którym zlecimy czyn­no­ści wyma­ga­jące prze­twa­rza­nia danych,
  • innym odbior­com – np. kurie­rom, kance­la­riom praw­nym, firmom windy­ka­cyj­nym, podmio­tom, które na podsta­wie obowią­zu­ją­cych prze­pi­sów mogą żądać prze­ka­za­nia danych.

Twoje dane osobowe będziemy prze­twa­rzać w okre­sie wyko­ny­wa­nia umowy sprze­daży naszych usług w czasie przez który mógł­byś wnieść rekla­ma­cję lub pozew, a także w okre­sie przez który zobo­wią­zani jeste­śmy do prze­twa­rza­nia danych na podsta­wie ustaw podat­ko­wych, w tym ustawy o podatku docho­do­wym oraz ustawy o podatku od towa­rów i usług.

Przy­słu­guje Ci prawo do żąda­nia dostępu do swoich danych osobo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usunię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia oraz prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia, a także prawo do prze­no­sze­nia danych.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo­wych.

GWARAN­TU­JEMY!

 

zespół COOKIE PRIN­TERS