Zamknij
Type at least 1 character to search
Powrót do góry

WYSYŁKI KREATYWNE

 

Kreatyw­ność (postawa twór­cza; od łac. creatus „twór­czy”) według Wiki­pe­dii to proces umysłowy pocią­ga­jący za sobą powsta­wa­nie nowych idei, koncep­cji lub nowych skoja­rzeń, powią­zań z istnie­ją­cymi już ideami i koncep­cjami. Myśle­nie kreatywne to myśle­nie prowa­dzące do uzyska­nia orygi­nal­nych i stosow­nych rozwią­zań. Alter­na­tywna, bardziej codzienna defi­ni­cja kreatyw­no­ści mówi, że jest to po prostu zdol­ność tworze­nia czegoś nowego.

 

Influ­en­cer – w świe­cie mediów społecz­no­ścio­wych osoba wpły­wowa, która dzięki swojemu zasię­gowi jest w stanie oddzia­ły­wać na ludzi, z którymi posiada trwałe rela­cje. Często tym termi­nem okre­śla się twór­ców inter­ne­to­wych o znacz­nym rozgło­sie, którzy posia­dają znaczne grono odbior­ców Twórcy tego rodzaju bywają wyko­rzy­sty­wani w ramach kampa­nii marke­tin­go­wych, gdyż potra­fią umie­jęt­nie wpły­wać na zacho­wa­nia inter­nau­tów. Influ­en­ce­rzy koncen­trują się często na pewnej usta­lo­nej tema­tyce. Influ­en­cer publi­kuje np. recen­zje produk­tów lub arty­kuły infor­ma­cyjne, w zamian za możli­wość wypró­bo­wa­nia danego towaru lub bonus finan­sowy ze strony part­nera.

Bliskim lub tożsa­mym poję­ciem jest „lider opinii”.

Kategoria
Tags: