Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

DRUK CYFROWY i nie tylko …

…  w małym forma­cie

„Druk cyfrowy stosuje się tam, gdzie nakłady są na tyle małe, że nie jest opła­calne stoso­wa­nie offsetu, jednak ocze­ki­wana jest jakość zbli­żona do niego. Wysoki poziom tej jako­ści widoczny jest nie tylko w druku kolo­ro­wym, ale nawet w przy­padku samego czar­nego tekstu. Typowe zasto­so­wa­nia druku cyfro­wego to krót­kie serie mate­ria­łów na konfe­ren­cje, mate­riały rekla­mowe i bizne­sowe, raporty itp.  Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje możli­wość perso­na­li­za­cji druków i ich uszla­chet­nia­nie”

cyt.Wikipedia

Kategoria