Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

GRAFIKA NA AUCIE

Zmiana koloru samo­chodu?

Poznaj specja­li­stów w dzie­dzi­nie ochrony lakieru, którzy zabez­pie­czą Twoje auto przed nega­tyw­nym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych lub odświeżą karo­se­rię za pomocą nowego koloru.

 

Postaw na nasz serwis oraz usługi, które pozwolą Ci błysz­czeć nie tylko na drodze!

 

Za sprawą folii można łatwo zmie­nić dotych­cza­sowy kolor samo­chodu, a dodat­kowo zabez­pie­czyć lakier przed uszko­dze­niami. Na taką metodę mogą zdecy­do­wać się posia­da­cze star­szych, jak również nowych aut – nie tylko osobo­wych, ale i tere­no­wych czy dostaw­czych. Obec­nie do wyboru mamy wiele różnych rodza­jów folii: matowe, błysz­czące, chrom, kame­leon czy z cieka­wymi efek­tami (np. struk­tu­ral­nego karbonu).

Dlatego auto może znacząco wyróż­niać się na ulicy.

 

Folia jest odporna na dzia­ła­nie nieko­rzyst­nych czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych, poza tym auto można myć tak samo, jak przed jej zaapli­ko­wa­niem. Jeśli zosta­nie ona dobrze przy­kle­jona, trudno będzie dostrzec, w jaki sposób zmie­niono kolor karo­se­rii. Śred­nia trwa­łość folii do okle­ja­nia aut wynosi od 5 do nawet 10 lat.

Kategoria
Tags: