Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

JASNA SPRAWA

LED art jest formą sztuki świa­tła, skon­stru­owa­nej z emitu­ją­cych świa­tło diod elek­tro­lu­mi­ne­scen­cyj­nych (ang. light-emit­ting diodes). Wielu arty­stów używa­ją­cych LED okre­śla­nych jest guerilla artist, aran­żu­ją­cych tymcza­sowo prze­strzeń publiczną. LED stało się częścią powszech­nie znanego street artu. Zasto­so­wa­nie znala­zło również w rzeź­bie, insta­la­cji, pracach inte­rak­tyw­nych, jak i również w komer­cyj­nej rekla­mie.

 

Neon – popu­larna nazwa lamp wyła­dow­czych opra­co­wa­nych w 1910 roku przez Fran­cuza Georges’a Claude, zaraz po wyna­le­zie­niu prze­zeń zasady funk­cjo­no­wa­nia lamp neono­wych, w zasto­so­wa­niu do reklam zewnętrz­nych. Jest rozwi­nię­ciem rurki Geis­slera.

Szczy­towy okres wyko­rzy­sta­nia neonów w rekla­mach zewnętrz­nych w Polsce przy­padł na lata 60. i 70. XX wieku. W Polsce zmierzch tech­niki neono­wej nastą­pił wraz z zała­ma­niem gospo­dar­czym w latach 80., a następ­nie z wolno­ścią gospo­dar­czą i rozwo­jem innych tech­nik reklamy zewnętrz­nej.

Moda na neony wróciła i aktu­al­nie mamy rozkwit tej formy reklamy świetl­nej

 

Kategoria