Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

PLECAKI I NERKI

Plecak – wg Wiki­pe­dii to torba z dwoma paskami noszona na plecach. Popu­larny w tury­styce z uwagi na wygodę i funk­cjo­nal­ność. Mamy nowe opcje! Plecak z termo­izo­la­cją. Idealny na upalne jak chłodne dni. Ostat­nio też zauwa­ży­li­śmy jesz­cze jedną zaletę! Chcesz się odciąć od świata podczas swoich wypraw? Nasz wkład termo­izo­la­cyjny to idealna klatka fara­daya

 

Nerka – taka Torba Borba (ang. Belly Bag) pamię­ta­cie gada­jącą czer­woną torbę typu nerka?? Najlep­szy przy­ja­ciel Wujcia Dobrej Rady, która podaje mu różne rzeczy.

 

Termo­trans­fer– tech­nika nadruku i znako­wa­nia pole­ga­jąca na termicz­nym wgrza­niu w mate­riał wcze­śniej przy­go­to­wa­nej grafiki

Druk subli­ma­cyjny – tech­nika druku wyko­rzy­stu­jąca zjawi­sko subli­ma­cji. Wydruk (CMYK) wyko­ny­wany jest specjal­nymi atra­men­tami na bazie wody na papie­rze trans­fe­ro­wym, a następ­nie w warun­kach wyso­kiego ciśnie­nia i tempe­ra­tury prze­no­szony jest na tkaninę lub przed­miot w temp. ok. 160°C z wyko­rzy­sta­niem kalan­dra do subli­ma­cji lub prasy termo­trans­fe­ro­wej.