Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

PUDEŁKA I OPAKO­WA­NIA

Opako­wa­nie … wytwór o okre­ślo­nej konstruk­cji, którego zada­niem jest zabez­pie­cze­nie towaru lub otocze­nia w trak­cie trans­portu i prze­cho­wy­wa­nia. Pełni on często funk­cję narzę­dzia marke­tin­go­wego, pobu­dza­ją­cego swoim este­tycz­nym wyglą­dem oraz prze­ka­zem marke­tin­go­wym do naby­cia towaru. Ostat­nio często opako­wa­nie pełni rolę „cichego sprze­dawcy”.

Etui to rodzaj opako­wa­nia niewielki usztyw­niony pojem­nik chro­niący różne przed­mioty użyt­kowe i warto­ściowe.

Może mieć postać jedno­czę­ścio­wego rozkła­da­nego pudełka, zamy­ka­nego pokrowca (fute­rału) albo prostej pochewki (otwar­tej lub z klapką zamy­ka­jącą). Bywa wyko­nane z rozma­itych mate­ria­łów i istotną cechą jest wyko­na­nie z mate­riału dosta­tecz­nie sztyw­nego lub z wypeł­nie­niem usztyw­nia­ją­cym, często z odpo­wied­nimi prze­gród­kami bądź miękką wykła­dziną wewnętrzną. W tej postaci służy do prze­cho­wy­wa­nia przed­mio­tów drob­nych, łatwych do zgubie­nia względ­nie posia­da­ją­cych szcze­gólną wartość.

Pudełko wg Wiki­pe­dii to osada w Polsce poło­żona w woje­wódz­twie podla­skim i nie ma to nic wspól­nego z poli­gra­fią

cyt.Wikipedia

Kategoria