Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

Naklejki i wlepki

Jeste­śmy twór­cami legal­nych nakle­jek

niele­gal­nych wlepek

 

Wlepka (stoso­wana też pisow­nia vlepka) to mała, samo­przy­lepna forma plastyczna tworzona z myślą o inge­ren­cji w prze­strzeń publiczną. Przy­le­piana na ogół bez zezwo­le­nia, przez co trak­to­wana jako wanda­lizm. Począt­kowo była to naklejka zawie­ra­jąca rysu­nek (grafika, foto­mon­taż, zdję­cie), tekst albo jedno i drugie. Wlepki są często przy­kle­jane w środ­kach komu­ni­ka­cji maso­wej (głów­nie auto­bu­sach, trolej­bu­sach i tram­wa­jach miej­skich) oraz w innych miej­scach publicz­nych (przej­ściach podziem­nych itp.), w miej­scu widocz­nym, np. przy wyjściu z pojazdu, obok tylnych drzwi, głów­nie w końcu lat 90. XX wieku i pierw­szych latach XXI wieku. Obec­nie zjawi­sko to powoli wycho­dzi z tram­wa­jów i prze­nosi się w inne miej­sca, jak na przy­kład znaki.

Nadal jest widoczne, zwłasz­cza w dużych miastach

 

cyt.Wikipedia