Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

NAKLEJKI I WLEPKI

Jeste­śmy twór­cami
samo­przy­lep­nych grafik rekla­mo­wych

wszel­kiego rodzaju nakle­jek i etykiet
oraz … niele­gal­nych wlepek

 

Wlepka (stoso­wana też pisow­nia vlepka) to mała, samo­przy­lepna forma plastyczna tworzona z myślą o inge­ren­cji w prze­strzeń publiczną. Przy­le­piana na ogół bez zezwo­le­nia, przez co trak­to­wana jako wanda­lizm. Począt­kowo była to naklejka zawie­ra­jąca rysu­nek (grafika, foto­mon­taż, zdję­cie), tekst albo jedno i drugie. Wlepki są często przy­kle­jane w środ­kach komu­ni­ka­cji maso­wej  oraz w innych miej­scach publicz­nych (przej­ściach podziem­nych itp.), w miej­scu widocz­nym, np. przy wyjściu z pojazdu, obok tylnych drzwi. Obec­nie zjawi­sko to powoli wycho­dzi z tram­wa­jów i prze­nosi się w inne widoczne miej­sca

cyt.Wikipedia