Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

SZMAT DRUKU

Druk na tkani­nach i kilka zasto­so­wań

Leżak – skła­dane krze­sło do leże­nia.

Skła­dane krze­sła były znane już w staro­żyt­nym Egip­cie, Grecji i Rzymie. Leżak w dzisiej­szej formie stał się popu­larny w latach 60. XIX wieku, począt­kowo na pokła­dach stat­ków, stąd jego nazwy w niektó­rych języ­kach: ang. deck­chair (krze­sło pokła­dowe) czy fr. chaise transat (krze­sło trans­atlan­tyc­kie). Nie jest pewne, czy poja­wił się najpierw w Stanach Zjed­no­czo­nych czy Wiel­kiej Bryta­nii. Później zaczęto go używać także na plażach, base­nach i prywat­nych ogro­dach itp.

 

Hamak powstał najpraw­do­po­dob­niej na Wyspach Kara­ib­skich. Gdy Krzysz­tof Kolumb dotarł do Nowego Świata, były one w powszech­nym użyciu. Hisz­pa­nom bardzo spodo­bały się wiszące łóżka i wkrótce zaczęli sypiać na hama­kach na swoich stat­kach. W ten sposób hamak dotarł do Europy. Obec­nie w wielu regio­nach Ameryki hamaki są najpo­pu­lar­niej­szym rodza­jem łóżek.

 

Para­wan plażowy dawniej nazy­wany także wiatro­chron – rodzaj para­wanu używa­nego na plaży do ochrony przed wiatrem, ale także odgro­dze­nia się od innych plażo­wi­czów, charak­te­ry­styczny głów­nie dla polskich plaż!

 

źródło Wiki­pe­dia

 

Kategoria
Tags: