Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

Iden­ty­fi­ka­cja

Iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna (ang. visual iden­tity) – podsta­wowe narzę­dzie, służące kreowa­niu wize­runku marki firmy na rynku. Termin ten okre­śla ogół symboli i zacho­wań stoso­wa­nych w firmie w celu uzyska­nia czytel­nej i spój­nej iden­ty­fi­ka­cji rynko­wej i wyróż­nie­nia jej spośród konku­ren­cyj­nych marek. Spójny system wizu­alny jest najważ­niej­szym elemen­tem cało­ścio­wej iden­ty­fi­ka­cji.

 

Logo­typ (gr. λόγος logos „słowo”, myśl + τύπος typos „odcisk, obraz”) – forma graficzna będąca inter­pre­ta­cją brzmie­nia nazwy i jedno­znacz­nie iden­ty­fi­ku­jąca pewną aktyw­ność społeczną lub wytwór dzia­łal­no­ści, np. insty­tu­cję, markę, firmę czy też produkt