Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

GADŻETY I DURNO­STOJKI

„Gadżet (z ang/fr. Gadget) – przy­rząd, urzą­dze­nie; niewielki przed­miot, czasem niepeł­niący funk­cji użyt­ko­wej. Gadże­tami mogą być rekla­mówki, figurki, podstawki, przy­ci­ski do papieru, długo­pisy, breloczki, itp. Gadżet ozna­cza również nowe urzą­dze­nie tech­niczne o kwestio­no­wa­nej funk­cjo­nal­no­ści lub użytecz­no­ści.

 

Prywat­nym leksy­ko­nie współ­cze­snej polsz­czy­zny wystę­puje okre­śle­nie durno­stojki.

 

Etymo­lo­gia tego słowa jest niepewna. Być może pocho­dzi ono od fran­cu­skiego wyrazu gâchette, ozna­cza­ją­cego część mecha­ni­zmu zamka lub broni palnej. Najwcze­śniej­sze znane wystą­pie­nia słowa gadget w języku angiel­skim pocho­dzą z wieku XIX w. i odno­szą się do meta­lo­wego chwy­taka, używa­nego przy produk­cji szkla­nych naczyń. Pod koniec XIX w. wyraz ten zaczął być używany w ogól­nym sensie przy­datne urzą­dze­nie. Używany był też w slangu mary­nar­skim na okre­śle­nie dowol­nego przed­miotu, którego nazwy mówiący akurat nie pamię­tał

Gadżety mogą być wyko­rzy­sty­wane przez firmy lub insty­tu­cje w celach promo­cyj­nych i rekla­mo­wych.”

cyt.Wikipedia

Kategoria