Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry
WAŻNE infor­ma­cje i porady, jak przy­go­to­wać pliki produk­cyjne do druku

PLIKI PRODUK­CYJNE

Wydawa­łoby się, że nie jest to najprost­sza sprawa, ale pomo­żemy Ci w tym. Poni­żej kilka przy­dat­nych infor­ma­cji, które pomogą Ci w tej kwestii.

Poni­żej podsta­wowe infor­ma­cje i cieka­wostki doty­czące przy­go­to­wa­nia plików. Znaj­dziesz tu sporo infor­ma­cji i porad doty­czą­cych czcio­nek, kolo­ry­styki, rozdziel­czo­ści, a także tech­nicz­nych zasad przy­go­to­wa­nia plików w różnych progra­mach graficz­nych.

Pomoc. Jeżeli masz jakie­kol­wiek pyta­nia doty­czące przy­go­to­wa­nia plików, to skon­tak­tuj się z nami, najle­piej mailowo, opisu­jąc problem – mail: info@cookieprinters.eu

01

Formaty plików. W jakich forma­tach zapi­sy­wać pliki do druku?

Pliki powinny zostać prze­słane w forma­tach: PDF, TIF, PSD lub JPG zapi­sane w kolo­ry­styce CMYK. Dopusz­czamy możli­wość prze­sy­ła­nia plików przy­go­to­wa­nych w progra­mie COREL DRAW. Pliki te jednak nie są plikami post­scrip­to­wymi i w ich przy­padku nie jeste­śmy w stanie wziąć na siebie odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­alne błędy powstałe w druku. Zawsze przed odda­niem pliku do druku będziesz miał możli­wość akcep­ta­cji podglądu.

Na Twoje życze­nie możemy wysłać Ci odpo­wiedni szablon do przy­go­to­wa­nia grafiki, gdzie znaj­dziesz linie pomoc­ni­cze, na bazie których możesz popraw­nie zapro­jek­to­wać swoją grafikę.

02

Corel Draw. Pliki z programu Corel Draw

Umoż­li­wiamy prze­sy­ła­nie plików CDR, możesz nam je dostar­czyć dowol­nie wybraną metodą. Plik zosta­nie przez nas zamie­niony na format PDF. Pamię­taj, aby przed wysła­niem pliku zamie­nić wszyst­kie teksty na krzywe. Pliki CDR nie są plikami post­scrip­to­wymi i w ich przy­padku nie jeste­śmy w stanie wziąć na siebie odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­alne błędy powstałe w druku.

03

Rozdziel­czość. Jakiej rozdziel­czo­ści powinny być obrazy zamiesz­czone w projek­cie?

Dla zacho­wa­nia dobrej jako­ści wydruku zdję­cia powinny mieć rozdziel­czość:

  • dla druku offse­to­wego mini­mum 200 dpi
  • dla druku cyfro­wego mini­mum 100 dpi
  • w grafi­kach wiel­ko­for­ma­to­wych, np. bill­bo­ar­dach dopusz­czalne są niższe rozdziel­czo­ści – od 30 dpi. ale opty­malna rozdziel­czość to 75-150dpi
04

Format netto

Faktyczny format wydruku po przy­cię­ciu (tabelka forma­tów)

05

Format brutto

Format brutto jest to format netto powięk­szony o spad po 2 mm dla każdego z boków. Spad to obszar dookoła Twojej grafiki, który usuwany jest podczas procesu przy­ci­na­nia. Wszyst­kie tła użyte w grafice (np. zdję­cia) powinny docho­dzić do krawę­dzi pliku.

06

Wewnętrzny margi­nes

Wewnętrzny margi­nes jest liczony od każdego boku (format netto). Wewnętrzny margi­nes jest to obszar, w którym nie powinny znaj­do­wać się żadne istotne infor­ma­cje, takie jak teksty lub logo. W przy­padku wizy­tó­wek przyj­mu­jemy po 2‑3mm margi­nesu wewnętrz­nego, a w przy­padku więk­szych forma­tów to ok. 5mm

07

Uszla­chet­nie­nie

Przy dwustron­nym wydruk możemy uszla­chet­nić jedno- lub dwustron­nie. Uszla­chet­nie­nie jedno­stronne wyko­nu­jemy zawsze na awer­sie.

08

Jak przy­go­to­wać plik z białym poddru­kiem

W apli­ka­cji do grafiki wekto­ro­wej (Corel DRAW lub Adobe Illu­stra­tor) utwórz doku­ment zawie­ra­jący spady 2mm.

Na nowo utwo­rzo­nej warstwie stwórz projekt graficzny.

Utwórz kolejną warstwę o nazwie White, nadaj jej kolor dodat­kowy (spotowy), umieść ją ponad warstwą zawie­ra­jącą projekt; skopiuj z warstwy projektu elementy grafiki, które mają zostać poddru­ko­wane (wszyst­kie elementy grafiki do poddruku muszą posia­dać postać wekto­rową) i wklej je na warstwę White.

Ewen­tu­al­nie wystę­pu­jące bitmapy w poddruku należy obry­so­wać do kształtu, po obry­so­wa­niu usunąć bitmapy i pozo­sta­wić kształt wekto­rowy. Obiekty wystę­pu­jące na warstwie White posia­dać powinny wypeł­nie­nie i obrys o nazwie White, z nada­nym atry­bu­tem nadruku (over­printu).

Nie zale­camy stoso­wa­nia poddruku dla drob­nych tekstów i obiek­tów, najlep­sze efekty uzyskać można stosu­jąc poddruk 100%, niemniej możliwe jest wyko­na­nie w projek­cie poddruku przej­ścia tonal­nego – w tej sytu­acji część grafiki przyj­mie barwę podłoża, na którym odbywa się zadruk. Maska UV Projekt, który ma zostać uszla­chet­niony lakie­rem wybiór­czym, powi­nien posia­dać dodat­kową stronę z maską UV, którą przy­go­to­wać należy wg poniż­szych wytycz­nych:

  • maska lakie­ro­wa­nia powinna być przy­go­to­wana w apli­ka­cji do grafiki wekto­ro­wej, np. InDe­sign, Illu­stra­tor, Corel Draw z zasto­so­wa­niem wypeł­nień skła­da­ją­cych się ze 100%K (niera­stro­wa­nych). Dopusz­czalne jest przy­go­to­wa­nie maski lakieru z użyciem mapy bito­wej, jednak mapa bitowa koniecz­nie powinna być zapi­sana w projek­cie jako czarno-biała z głębią 1bit. W projek­cie maski należy unikać stoso­wa­nia linii o grubo­ści mniej­szej niż 1pkt, wska­zane jest również aby teksty podle­ga­jące lakie­ro­wa­niu były kroju prostego o wiel­ko­ści min. 14pkt
  • elementy znaj­du­jące się na stro­nie z maską UV koniecz­nie muszą znaj­do­wać się w tych samych pozy­cjach, w których znaj­dują się elementy projektu – tak, aby w cało­ści zakry­wały elementy projektu.
09

Lakie­ro­wa­nie. Co to jest lakier dysper­syjny? Co to jest lakier offse­towy? Czym różnią się one od lakieru UV?

Celem stoso­wa­nia lakieru jest zabez­pie­cze­nie i uszla­chet­nie­nie druku. Lakier dysper­syjny wystę­puje w wersji mat i połysk. Zasto­so­wa­nie go nadaje odpo­wiedni efekt goto­wemu produk­towi. Lakier offse­towy przy­po­mina bezbarwną farbę i przede wszyst­kim zabez­pie­cza druk. Lakier UV może być poło­żony na całym produk­cie lub wybiór­czo na pewnych jego elemen­tach.

10

Grama­tura papieru. Co ozna­cza grama­tura papieru? Jak duża jest różnica między grama­turą 90 a 300g?

Grama­tura jest to wyra­żona w gramach masa papieru przy­pa­da­jąca na 1m². Im wyższa grama­tura, tym papier jest grub­szy, sztyw­niej­szy i mniej prze­zro­czy­sty. Dobór grama­tury ma istotne znacze­nie dla funk­cjo­nal­no­ści produktu. Przy­kła­dowo niskie grama­tury papieru od 90 do 150g/m² ideal­nie nadają się do druku ulotek i broszur infor­ma­cyj­nych, nato­miast papier o grama­tu­rze 300 – 350 g/m² można wyko­rzy­stać przy produk­cji teczek, wizy­tó­wek czy zapro­szeń.

11

RGB a CMYK. Jaka jest różnica pomię­dzy prze­strze­niami barw RGB i CMYK?

Zasad­ni­cza różnica to ilość kolo­rów jaką możemy uzyskać w tych prze­strze­niach barw­nych. Prze­strzeń RGB to model barw wyni­ka­jący z właści­wo­ści, jakie ma ludz­kie oko. W oku wraże­nie widze­nia dowol­nej barwy można wywo­łać przez zmie­sza­nie w usta­lo­nych propor­cjach trzech wiązek świa­tła o barwie czer­wo­nej, zielo­nej i niebie­skiej. Prze­strzeń barwna CMYK jest zesta­wem czte­rech podsta­wo­wych kolo­rów farb drukar­skich, stoso­wa­nych powszech­nie w druku kolo­ro­wym w poli­gra­fii oraz meto­dach pokrew­nych – CYAN (jasno­nie­bie­skiego), MAGENTA (purpu­ro­wego), YELLOW (żółtego) i BLACK (czar­nego).

12

Różnice kolo­ry­styczne. Skąd biorą się różnice kolo­ry­styczne między wydru­kiem a tym, co widać na moni­to­rze kompu­tera.

Różnice te wyni­kają ze zdol­no­ści odwzo­ro­wa­nia kolo­rów na danym urzą­dze­niu cyfro­wym. Dla każdego jest ona inna. Maszyny druku­jące czy drukarki ze wzglę­dów tech­no­lo­gicz­nych nie są w stanie oddać iden­tycz­nych barw jak te widziane na więk­szo­ści moni­to­rów.

13

Czy mate­riały mogą być druko­wane w innej kolo­ry­styce niż CMYK, np. w kolo­rach specjal­nych – Pantone?

Oczy­wi­ście, druk w innej kolo­ry­styce niż CMYK jest możliwy, ale ze względu na to, że są to kolory specjalne, musisz liczyć się z więk­szymi kosz­tami.

14

Prze­sy­ła­nie plików. Jak mogę prze­słać pliki do zlece­nia?

Możesz wysłać do nas plik e-mailem, jednak jego wiel­kość nie może prze­kro­czyć 15 MB. W przy­padku więk­szych plików suge­ru­jemy skorzy­sta­nie z takich stron jak wetransfer.com lub gdzie możesz wgrać swoje pliki, a nam udostęp­nić link (wgra­nie i prze­sła­nie plików do 2GB jest bezpłatne)

15

Pomoc w przy­go­to­wy­wa­niu, dosto­so­wa­niu oraz prze­sy­ła­niu plików.

Oczy­wi­ście, że tak. Jeste­śmy do Twojej dyspo­zy­cji! Wska­żemy Ci najlep­szy sposób przy­go­to­wa­nia  i prze­sła­nia plików oraz odpo­wiemy na inne pyta­nia.

mail: info@cookieprinters.eu
lub pod nr tele­fo­nów: 792682080 lub 794682080

 

zespół COOKIE PRIN­TERS