Zamknij
Type at least 1 character to search
Ślicznie poligraficznie
Zamknij
Powrót do góry

Kontakt

Produk­cja / Adres kore­spon­den­cyjny

ul. Pała­cowa 25 (Box Zone 1)
05-816 Micha­ło­wice Wieś k/Warszawy

biuro, tel. 787 974 284 / mail: info@cookieprinters.eu

wspar­cie tech­niczne / kalku­la­cje

Ula Zych, tel. 600 021 160 / mail: urszula@cookieprinters.eu
Robert Szym­czak, tel. 794 682 080 / mail: robert@cookieprinters.eu
Marcin Bogacki, tel. 792 682 080 / mail: marcin@cookieprinters.eu

Obsługa firm gastro­no­micz­nych, tel. 600 021 160 / mail: horeca@cookieprinters.eu

Projekty graficzne

tel. 787 974 284 / mail: grafik@cookieprinters.eu

Płat­no­ści i rozli­cze­nia

tel. 794 682 080 / mail: rozliczenia@cookieprinters.eu

Dane firmy i adres siedziby:

COOKIE PRIN­TERS SPÓŁKA Z OGRA­NI­CZONĄ ODPO­WIE­DZIAL­NO­ŚCIĄ
ul. Pała­cowa 25, 05-816 Micha­ło­wice – Wieś
NIP: 534-259-07-05, REGON: 382033437; KRS 0000762615

RODO to nowe zasady ochrony danych osobo­wych, które wyni­kają z unij­nego „Ogól­nego Rozpo­rzą­dze­nia o Ochro­nie Danych”.

W COOKIE PRIN­TERS doce­niamy to, że euro­pej­ski usta­wo­dawca zdecy­do­wał się wydać RODO. Dzięki nowym prze­pi­som wszy­scy mamy więk­szą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodat­kową korzy­ścią dla klien­tów jest to, że wszyst­kie usługi będą teraz świad­czone – a nowe, rozwi­jane – w jesz­cze bardziej trans­pa­rentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podsta­wie których różne podmioty i insty­tu­cje – w tym my – mogą prze­twa­rzać dane osobowe.

czytaj więcej